Centrum Odzieżowe MERKURY zostało otwarte 1 czerwca 1990 r. Od tego czasu nasza firma zaskarbiła sobie przychylność rzeszy zadowolonych klientów (do programu lojalnościowego przystąpiło już ponad 8 tys.) i stała się marką rozpoznawalną w Radzyminie i nie tylko.

Początkowo, w nieistniejącym już budynku w naszej pierwszej siedzibie, przy ulicy Warszawskiej 14 (obecna Jana Pawła) działaliśmy jako hurtownia, z czasem jednak rozszerzyliśmy profil o sprzedaż detaliczną. W 1997 r. otworzyliśmy sklep przy ul. Stary Rynek 19 (prawie 200m2), a w 2004 r. powstał punkt przy ul. Strzelców Grodzieńskich 10 (250m2). 

W maju 2006 r. roku zostaliśmy uhonorowani Srebrną i Brązową Statuetką w ogólnopolskim konkursie „WIELKA MAŁA FIRMA” za rzetelność i wiarygodność biznesową w województwie mazowieckim w kategorii małych firm organizowanym przez GAZETĘ PRAWNĄ. 

Wdrożyliśmy też system komputerowy pozwalający na uruchomienie programu lojalnościowego, dzięki któremu punkty zgromadzone w trakcie zakupów nasi klienci mogą zamienić na dowolnie wybrany produkt z naszej oferty.

W ramach starań o jak najlepszą obsługę klienta w naszych placówkach, w 2013 r. nasi pracownicy rozpoczęli cykl szkoleń „Profesjonalny sprzedawca odzieży w nowoczesnym salonie handlowym”.

Przed sklepem MERKURY przy ul. Strzelców Grodzieńskich 10 znajduje się duży parking dla naszych klientów. Z kolei klienci sklepu przy ul. Stary Rynek 19 mogą korzystać z miejsc parkingowych usytuowanych w centrum miasta. 

We wszystkich sklepach sieci MERKURY przyjmowane są płatności za pomocą kart. 

W każdym sklepie Centrum Odzieżowego MERKURY znajduje się kącik dziecięcy z zabawkami, stolikiem i krzesełkami. 

Misją firmy jest zapewnienie naszym klientom dostępu do towarów o bardzo dobrej jakości w przystępnej cenie i przy zachowaniu możliwie największego asortymentu. Naszym celem jest, by Centrum Odzieżowe MERKURY było nadal postrzegane i wykorzystywane przez klientów powiatu wołomińskiego jako podstawowe źródło zaopatrzenia w produkty odzieżowe, pończosznicze i bieliźniane na każdą okazję i w każdym sezonie – a także m.in. ręczniki, pościel, kołdry, koce, różnorakie dodatki oraz akcesoria dla niemowląt.

W ofercie Centrum Odzieżowego MERKURY znajdą Państwo kilka tysięcy produktów z  ilkudziesięciu grup asortymentowych – poczynając od odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, przez artykuły pończosznicze, skarpety i bieliznę, po biżuterię i różnorakie dodatki. Ponadto mogą u nas Państwo nabyć ręczniki, obrusy, pościel, kołdry, koce i narzuty. W naszych sklepach dostępne są również odzież i akcesoria dla niemowląt (wyprawki, smoczki, butelki, itp.), odzież ciążowa, zabawki i wiele innych produktów, dzięki którym klient przychodzący po zakupy może się ubrać „od stóp do głów”.

 

Na bieżąco analizujemy rynek artykułów. Dbamy o ciągłą dostępność towaru. Reagujemy na bieżąco na prośby i uwagi klientów. Realizujemy również niestandardowe zamówienia.

 

 

REGULAMIN 
Programu Lojalnościowego MERKURY

 

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego sklepów Centrum Odzieżowego MERKURY, zwanego dalej "Programem".

1.2 Organizatorem Programu są Centrum Odzieżowe „MERKURY” Joanna Szewczuk-Kowalska 05-250 Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 10 i Centrum Odzieżowe „MERKURY I” Zofia Pawłowicz-Szewczuk 05-250 Radzymin, ul. Stary Rynek 19, zwani dalej „Organizatorem”.

1.3 Program skierowany jest do klientów (dalej jako: "Uczestnicy"), dokonujących zakupów towarów w punktach sprzedaży Centrum Odzieżowego MERKURY w Radzyminie. 

1.4 Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5 Celem Programu jest nagradzanie Uczestników w formie Punktów, które gromadzone są na Karcie Stałego Klienta Centrum Odzieżowego MERKURY (dalej jako "Karta").

1.6 Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

 

2. Przystąpienie do Programu

2.1 Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie otrzymuje Kartę Stałego Klienta. Karta wydawana jest bezpłatnie do dyspozycji każdej osoby, o której mowa w punkcie 1.4, przy jednorazowym zakupie przekraczającym wartość 100 zł.

2.2 Karta uzyskuje ważność poprzez jej aktywację. Aktywacja Karty następuje poprzez wypełnienie Formularza Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, zwanego dalej "Formularzem Zgłoszeniowym"w sklepach Centrum Odzieżowego MERKURY.

2.3 Formularz Zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

2.4 Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem do brania udziału w promocjach przeznaczonych dla Uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami, bądź innymi okolicznościami, według wyboru Organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

 

3. Program Lojalnościowy MERKURY

3.1 Uczestnik gromadzi Punkty poprzez okazanie i zeskanowanie Karty w puntach sprzedażowych MERKURY przed dokonaniem transakcji.

3.2 Punkty są przyznawane w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich: za każde 33 złote wydane na zakupy w sklepach Centrum Odzieżowego MERKURY , przyznawany jest jeden punkt. Punkty naliczane są ułamkowo, w przypadku kwoty mniejszej lub większej niż wielokrotność 33 zł. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej ilości punktów w przypadku zwrotu towarów zakupionych przez Uczestnika. Punkty za dokonane zakupy naliczają się na Karcie po upływie 2 godzin od chwili dokonania transakcji. 

3.3 Punkty nie są naliczane za zakup towarów na wyprzedażach, promocjach, okazyjnie i płatności wykonanych za pomocą bonów zakupowych. 

3.4 Po zgromadzeniu na karcie Punktów, Uczestnik nabywa prawo do otrzymania prezentu wybranego przez siebie z towarów oferowanych przez Organizatora w w danym momencie w programie lojalnościowym o wartości nie przekraczającej liczby zgromadzonych punktów. 

3.5 W celu otrzymania wybranego przez siebie prezentu należy zgłosić się do kasy w punkcie sprzedażowym i złożyć podpis na Formularzu Wydania Prezentu. 

3.6 Jeżeli liczba zgromadzonych puntów z ciągu roku kalendarzowego przekroczy 150 punktów, Uczestnikowi zostanie zaproponowana wymiana Karty Stałego Klienta na Kartę Rabatową, pozwalającą na dokonywanie zakupów ze stałym określonym rabatem, bez gromadzenia punktów. Wysokość rabatu zostanie zaproponowana przez Organizatora, w oparciu o wartość dokonanych uprzednio zakupów.  

3.7 Ważność zgromadzonych punktów upływa z końcem roku kalendarzowego.

 

4. Karta 

4.1 Karta pozostaje własnością Organizatora.

4.2 Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.

4.3 Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

4.4 Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu:

(a) nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani inaczej zbywane przez Uczestnika na rzecz innych osób, w tym pomiędzy kartami wydanymi przez Organizatora, 

(b) nie mogą być wymieniane na gotówkę ani być przedmiotem innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

4.5 Karta nie jest w żadnym razie kartą płatniczą.

4.6 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o kradzieży lub utracie Karty. W przypadku niezawiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

4.7 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o duplikat Karty.

4.8 Organizator może dezaktywować lub zawiesić Kartę w przypadku korzystania z Programu niezgodnie z Regulaminem.

 

5. Utrata statusu Uczestnika Programu

5.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane lub podał się za inną osobę wobec Organizatora lub Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

5.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.

5.3 W razie wykluczenia Uczestnika, Organizator jest uprawniony do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika i do zamknięcia Konta Uczestnika. Wykluczenie Uczestnika z Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

5.4 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie. Z chwilą doręczenia Organizatorowi takiego oświadczenia, Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

 

6. Zakończenie Programu

6.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w sklepach Centrum Odzieżowego MERKURY.  Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Uczestnik otrzyma odpowiednią informację drogą listowną.

6.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na korzyści dostępne na podstawie niniejszego Regulaminu, na określonych w nim zasadach.

6.3 Fakt zawieszenia lub zakończenia Programu nie stanowi przesłanki dla wniesienia odwołania przez Uczestnika do Organizatora.

 

7. Zmiana Regulaminu Programu

7.1 Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym momencie w czasie trwania Programu.

7.2 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu w sklepach Centrum Odzieżowego MERKURY.  Użycie Karty po wprowadzeniu zmian do Regulaminu oznaczać ich akceptację.

7.3 Zmiana zasad Programu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w formie innej, niż wyraźnie przewidziana w Regulaminie.

 

8. Ochrona Danych Osobowych

8.1 W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik Programu wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z Programem. Zgoda zostaje udzielona poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Polityce Ochrony Danych Osobowych Programu.

8.2 Uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

8.3 Uczestnik może na bieżąco otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Programu.

 

9. Akceptacja i realizacja Regulaminu

9.1 Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym. 

9.2 Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu. Organizator dołoży jednak wszelkich starań, aby Uczestnik, w razie nieprawidłowości w działaniu Programu, mógł skorzystać ze zgromadzonych Punktów.

 

Radzymin, dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

 

CENTRUM ODZIEŻOWE MERKURY 

Stary Rynek 19
Strzelców Grodzieńskich 10
05-250 Radzymin

Tel./fax 22 786 64 05
e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny otwarcia:

MERKURY ul. Strzelców Grodzieńskich 10

Pon.-wt. 10.00-18.00
Śr. 9.00-18.00
Czw.-pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-14.00

MERKURY I ul. Stary Rynek 19

Pon.-wt. 10.00-18.00
Śr. 9.00-18.00
Czw.-pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-14.00